null Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng công tác tập hợp đoàn kết và phát triển hội viên phụ nữ ở tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/09/2019, 07:52
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng công tác tập hợp đoàn kết và phát triển hội viên phụ nữ ở tỉnh Bạc Liêu

Thời gian qua được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đối mới nội dung, phưong thức hoạt động; phối hợp xây dựng các mô hình tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội phù hợp với sở thích, lĩnh vực, ngành nghề... từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của chị em phụ nữ, mở rộng tính liên hiệp rộng rãi của tổ chức Hội. Tuy nhiên, hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn kết, thu hút hội viên của các cấp Hội trong tỉnh vẫn còn thấp so với yêu cầu trong tình hình mới, tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 28/64 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ tập hợp hội viên trên 50% (tăng 06 cơ sở hội so với thời điểm năm 2016).

Theo đánh giá nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do chất lượng hội viên chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động chưa phong phú; nội dung sinh hoạt chưa hấp dẫn và phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của chị em... Bên cạnh đó, không ít cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng phụ nữ khóm, ấp còn hạn chế về nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng; chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ; công tác phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan chưa chặt chẽ; việc quản lý hội viên, phụ nữ thiếu thống nhất, nhất là nhận thức hiểu biết về điều kiện trở thành hội viên và cách tính tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức Hội chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.
Để khắc phục tình trạng trên, ngày 29/8/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 819 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng công tác tập họp, phát triển hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh”, yêu cầu cấc huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như:
Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ, nhất là các mục tiêu về bình đẳng giới, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Các cấp ủy cần quan tâm sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với các cấp Hội liên hiệp phụ nữ, trọng tâm là tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là từ các chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; Tiến hành rà soát, đánh giá thực chất về tình hình hội viên, phụ nữ; xây dựng kế hoạch phát triển hội viên mới, củng cố, duy trì và phát trien tố chức Hội; Tạo điều kiện để phụ nữ được học tập nâng cao kiến thức, trình độ năng lực và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.
Quan tâm tạo điều kiện chọn lựa quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đào tạo nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ khóm, ấp. Đặc biệt, quan tâm chăm bồi, giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt chỉ tiêu đề ra.
Để đảm bảo chủ động hoạt động Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là chi hội trên địa bàn dân cư. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn số xã tập họp hội viên dưới 50% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Các hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở, từng địa bàn, khu dân cư; Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”; Phát huy vai trò của cán bộ Hội trong việc đối thoại, hòa giải và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Các phong trào, cuộc vận động của Hội phải phù họp với tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích họp pháp của hội viên, phụ nữ; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình có hiệu quả và biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia.
Trong thời gian tới, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp trong tỉnh hoạt động và lồng ghép các chương trình, dự án lồng ghép vào các phong trào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm tạo điều kiện về kinh phí và trang thiết bị cho Hội phụ nữ hoạt động.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức các hoạt động thiêt thực nhằm thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội; Đoàn thanh niên tiếp tục phối hợp với Hội LHPN vận động tập hợp nữ thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển tổ chức Hội, đa dạng hóa các loại hình hoạt động ở cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Hội LHPN tỉnh, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, đây là cơ hội và là điều kiện thuận lợi nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia phát triển KT – XH, đồng thời thông qua đó góp phần xây dựng Hội các cấp vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao.
                                                                                LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 408

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696