null Quyền của phụ nữ được tham gia quản lý Nhà nước và xã hội

Tài liệu sinh hoạt hội viên
Thứ sáu, 08/04/2016, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
Quyền của phụ nữ được tham gia quản lý Nhà nước và xã hội

 

Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân (Điều 28 Hiến pháp năm 2013).
Phụ nữ được tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của chính phủ, tham gia các chức vụ công và thực hiện tất cả những chức năng công ở mọi cấp chính quyền (Điều 7 Công ước CEDAW).
Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội; Bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức; Bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức (Khoản 1, 2, 4 Điều 11 Luật Bình đẳng Giới)
Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan Nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (Khoản 5b Điều 11 Luật Bình đẳng Giới)
                                                                                              (Thảo Vy) (Còn tiếp)
Phần sau: Quyền được tham gia vào các tổ chức, hiệp hội  
  

Số lượt xem: 611

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696