null Phát huy nguồn lực cán bộ nữ - tạo thế và lực mới

Tin hoạt động
Thứ tư, 20/11/2019, 14:05
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy nguồn lực cán bộ nữ - tạo thế và lực mới

Từ khi thực hiện Nghị quyết 11 của của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua, tỉnh Bạc Liêu có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để làm tốt công tác phụ nữ nói chung và nói riêng quan tâm trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng như thực hiện bình đẳng giới giải phóng nguồn lực phụ nữ. Nâng cao chất lượng nguồn lực cán bộ nữ, phát hiện chăm bồi nuôi dưỡng tạo điều kiện phát triển tài năng là giải pháp định hướng đúng đắn trước mắt cũng như lâu dài.

Thực trạng ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay cho thấy việc cán bộ nữ tham gia cấp ủy và cơ quan dân cử, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý vẫn còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn. Tuy vậy, trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình phụ nữ, công tác phụ nữ và cán bộ nữ còn nhiều mặt hạn chế, đồng thời lại có những vấn đề mới đặt ra với nhiều thách thức.
Mặt khác, do điều kiện khách quan trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp còn thấp, phụ nữ bị hạn chế hơn nam giới về cơ hội có việc làm và thu nhập, lao động nữ thiếu ổn định, điều kiện lao động, điều kiện sống không được bảo đảm; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động chưa được thực hiện đầy đủ. Số phụ nữ nông thôn thiếu việc làm, di cư tự phát ra thành phố ngày càng tăng. Tình trạng bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán lạc hậu. Phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn chưa được quan tâm đúng mức.
Cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa một mặt có tác động tích cực, nhưng mặt khác đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội liên quan trực tiếp tới phụ nữ. Phụ nữ gặp nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Phẩm chất đạo đức và một số giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng phát triển trong một bộ phận phụ nữ. Tình trạng tệ nạn xã hội trong một số đối tượng phụ nữ, ngày càng tăng. Bạo lực gia đình, tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, lấy chồng nước ngoài vì mục đích vụ lợi diễn biến phức tạp. Phân biệt đối xử với phụ nữ, vẫn còn dưới nhiều hình thức.
Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ, nguồn cán bộ nữ hẫng hụt, ở một số lĩnh vực, tỷ lệ cán bộ nữ sụt giảm.
Công tác cán bộ nữ còn những mặt yếu kém, định hướng lãnh đạo, chính sách, phương pháp công tác vận động phụ nữ còn thiếu cụ thể, sát hợp với từng đối tượng, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu mới. Việc tuyển chọn phân công cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do một số nơi nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương, đơn vị về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ còn hạn chế. Định kiến về giới còn tồn tại dai dẳng trong nhận thức chung của xã hội do ảnh hưởng tư tưởng và tập tục phong kiến lạc hậu từ lâu đời.
Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác vận động phụ nữ, chưa chủ động nghiên cứu, dự báo và giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh liên quan tới phụ nữ. Chủ trương công tác cán bộ nữ chưa được quán triệt, thực hiện đầy đủ trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ, còn có biểu hiện khoán trắng công tác phụ nữ cho Hội LHPN các cấp. Đến nay, trong toàn tỉnh có 4/46 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, chiếm 8,7% (tăng 1,3% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện có 44/274 cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chiếm 16% (tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước)… Riêng đối với công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã chủ động cơ cấu, tăng số lượng cán bộ nữ các cấp như quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 23,23%; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiếm 20%; trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương chiếm 22,44% ...
Bà Lâm Thị Sang – PCT.UBND kiêm Trưởng ban VSTB của phụ nữ phát biểu tại hội thảo
 Bên cạnh đó việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phụ nữ, cán bộ nữ chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Hoạt động của các cấp Hội LHPN chưa giải quyết tốt một số vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề xã hội bức xúc liên quan tới phụ nữ; việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ trong từng thời kỳ còn rất hạn chế. Một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên. Trong nội bộ phụ nữ còn có tình trạng níu kéo, chưa ủng hộ nhau.
Để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng ta đặc biệt coi trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, trong đó có phụ nữ. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, đất nước và thực hiện bình đẳng giới.
Có thể thấy, Hội thảo bàn về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cán bộ nữ là một việc làm rất có ý nghĩa, cụ thể và thiết thực của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu thời gian qua nhằm từng bước góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phát triển nguồn lực cán bộ nữ. Đặc biệt là tạo nguồn để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, đề xuất với cấp ủy mạnh dạn đầu tư ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; tạo nguồn cán bộ nữ trẻ có năng lực, tâm huyết từ phong trào quần chúng, sinh viên nữ thuộc diện thu hút của tỉnh có khả năng, sở trường và chuyên môn phù hợp tình nguyện về vùng còn khó khăn để công tác. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm để có chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ cho Đại hội Đảng bộ cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ tới.
Thể hiện đúng đắn quan điểm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của cán bộ nữ làm hạt nhân nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của tỉnh trong thời kỳ mới. Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng.
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, với các ngành, các cấp xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực, gắn với quy hoạch. Cần bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia gia các khóa đào tạo tại các trường lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước từ 30% trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Hội thảo bàn về giải pháp phát huy nguồn nhân lực cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nướclà bước ngoặt quan trong rất có ý nghĩa, tạo tiền đề nhằm tiến tới đột phá sâu trong khâu cán bộ nữ trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời tạo được niềm tin cho đội ngũ cán bộ nữ có cơ hội điều kiện tốt để phấn đấu cống hiến tài năng xây dựng Hội LH Phụ nữ và cả hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh toàn diện, tạo “Thế và lực mới” hoàn thành sứ mệnh của mình góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu thêm giàu mạnh, văn minh.
                                                LAN NGỌC (BDV TU)
 
 

 

Số lượt xem: 644

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696