null Một số điểm mới trong Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 (sửa đổi, bổ sung)

Tài liệu sinh hoạt hội viên
Thứ hai, 20/03/2017, 20:35
Màu chữ Cỡ chữ
Một số điểm mới trong Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 (sửa đổi, bổ sung)

 

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng với yêu cầu của phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong giai đoạn tới. So với Điều lệ Hội khóa XI, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII có những điểm mới cơ bản sau:
Một là bổ sung quy định tư cách pháp nhân của tổ chức Hội trong phần mở đầu và tại Điều 10 để khẳng định địa vị pháp lý của tổ chức Hội và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội.
Hai là sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ của tổ chức Hội tại Điều 2:  
- Để cụ thể hoá chức năng vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, tại Khoản 3 bổ sung cụm từ “bình đẳng giới” sau cụm từ “trẻ em”.  Sắp xếp, diễn đạt lại các ý tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 cho ngắn gọn, không trùng lặp, đảm bảo bao quát các lĩnh vực hoạt động của Hội.
Ba là sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức thành viên tại Điều 8:
- Bổ sung thẩm quyền xem xét, quyết định việc công nhận và thôi công nhận tổ chức thành viên cho Ban Thường vụ Hội LHPN cấp tỉnh.
- Bổ sung quy định vềhội viên của các tổ chức thành viên là hội viên của Hội.
- Bổ sung một số quyền, nhiệm vụ của tổ chức thành viên.
Bốn là bổ sung quy định về vai trò, chức trách của Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn để quy định rõ trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp.
Năm là bổ sung quy định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khi nghỉ chờ hưu tại Điều 14để phù hợp với tình hình thực tế.
Sáu là bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm tra tại Điều 21:
- Bổ sung quy định về công tác giám sát” cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn hiện nay của Hội.
-  Bổ sung đối tượng kiểm tra là các tổ chức thành viên.
 Bảy là bổ sung quy định trách nhiệm đóng góp của tổ chức thành viên đối với nguồn tài chính của Hội tại Điều 24
Ngoài những vấn đề điều chỉnh căn bản nêu trên, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII  sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ, kỹ thuật soạn thảo cho logic và phù hợp với tình hình mới./.

Số lượt xem: 777

Bảo Trân

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696