null Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ tư, 21/11/2018, 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TWcủa Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2479-QĐ/TU ngày 16/5/2014 về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 27/5/2014 để triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; sau đó Tỉnh ủy có Công văn số 323-CV/TU, ngày 09/8/2017 về việc quan tâm phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Hướng dẫn số 27/HD-BTV ngày 08/7/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản nêu trên trong hệ thống Hội các cấp trong tỉnh.
Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát các nội dung: Giám sát về việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND;Giám sátviệc thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, Bảo hiểm y tế hộ gia đình của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu năm 2016; Giám sát việc thực hiện nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2017; Giám sát Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 về Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
Song song đó BTV Hội LHPN tỉnh đã phối hợp giám sát kết quả đỡ đầu hộ nghèo năm 2016 của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và một số các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Giám sát Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Bạc Liêu và Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.
Cùng với công tác giám sát thì công tác phản biện xã hội ở cấp tỉnh được thực hiện như sau:Tỉnh Hội chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản như: tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Hôn nhân & Gia đình; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Đất đai (sửa đổi), góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các kế hoạch, chương trình, dự án và dự thảo văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới v.v...
Ngoài ra, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội đối với 19 dự thảo các văn bản luật, văn bản của chính quyền cùng. Quy trình tổ chức các hội nghị phản biện xã hội được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện theo các văn bản hướng dẫn.
Nhìn chung, từ khi có Quyết định số 217-QĐ/TW và các văn bản hướng dẫn của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống Hội. Đồng thời, hàng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát ở từng cấp, cho đến nay công tác giám sát được Hội các cấp triển khai thực hiện đã đạt một số kết quả nhất định.
Tuy nhiên hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Hội chưa đạt nhiều kết quả theo mong muốn. Việc xác định nội dung, hình thức giám sát còn lúng túng; công tác giám sát và phản biện chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu thực hiện các giám sát chuyên đề trong hệ thống Hội và phần lớn dừng lại ở việc tham gia góp ý vào các dự thảo luật khi các cơ quan liên quan yêu cầu. Đội ngũ cán bộ Hội về năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề trong quá trình giám sát và phản biện còn hạn chế, chưa được đào tạo bài bản và chưa có kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội, chưa nghiên cứu sâu, nắm chắc và kỹ các chính sách liên quan đến nội dung giám sát và những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ của địa phương, đơn vị mình nên hiệu quả mang lại chưa cao. Đề xuất kiến nghị đến cùng các vấn đề, các kết luận sau giám sát của Hội phụ nữ còn hình thức, chưa phát huy tác dụng. Kinh phí, điều kiện thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra.
Để Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” ngày càng đi sâu vào cuộc sống một cách hiệu quả, MTTQ và các đoàn thể nói chung, Hội LHPN nói riêng ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc thực hiện chức năng giám sát phản biện theo cơ chế và luật định, cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự nỗ lực hết mình của các đoàn thể.
                                                                                                          (Hải Vy)

Số lượt xem: 364

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696