null Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Giới và phát triển
Thứ ba, 01/08/2017, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được ban hành ngày 27/4/2007. Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, đất nước và thực hiện bình đẳng giới.
 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời trên cơ sở Chương trình hành động số 22-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động số 88/CTHĐ-ĐCT ngày 28/8/2007 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thực hiện Nghị quyết 11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 39/KH-HPN tổ chức triển khai, quán triệt, nghiên cứu, quán triệt và học tập Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự tham mưu tích cực của các cấp Hội đối với công tác phụ nữ và hoạt động Hội trong tình hình mới, các cấp Hội đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 11, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và của Hội cấp trên cho 100% cán bộ, 80,5% hội viên và trên 70% phụ nữ. Qua học tập, quán triệt, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc nội dung Nghị quyết, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Hội, từ đó đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành đã phối hợp tổ chức hơn 210 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp với trên 20.000 đại biểu tham gia góp phần nâng cao nhận thức xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, rèn luyện phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... được trên 45.043 cuộc, có trên 1.878.057 lượt người dự và cấp phát trên 163.258 tranh ảnh, sách lật, tờ rơi tuyên truyền, ước đạt tỷ lệ 97,86% cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến các nội dung trên.

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ khoa học nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu bình đẳng giới, thời gian qua Hội đã tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ nữ, Tỉnh ủy chỉ đạo cho Sở Nội vụ chủ trì cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thực hiện nhiều biện pháp tăng tỷ lệ nữ tham gia các ngành, các cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể quy trình, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó có sự chuyển biến tích cực về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý. Cùng với việc xây dựng đào tạo cán bộ nữ, các cấp Hội luôn chú trọng đến việc giới thiệu cán bộ Hội, hội viên và quần chúng phụ nữ ưu tú chăm bồi phát triển. Công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ Hội luôn được các cấp Hội quan tâm, nhằm đảm bảo đạt chuẩn chức danh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Kết quả qua 10 năm qua đã mở được 913 lớp có 27.301 lượt cán bộ Hội được đào tạo nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng lãnh đạo và các chuyên ngành khác, đưa trên 100 cán bộ Hội chủ chốt các cấp học đại học và lý luận chính trị. Đến nay toàn tỉnh đã có 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và 63/64 chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức theo quy định chiếm 98,43%.

Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ và Hội đồng nhân dân các cấp tăng theo từng nhiệm kỳ cụ thể:

Nữ tham gia cấp ủy các cấp: nhiệm kỳ 2005 - 2010 chiếm 9,98%; nhiệm kỳ 2010- 2015 chiếm 15,89%; nhiệm kỳ 2015 – 2020 chiếm 20,44%.

Nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp: nhiệm kỳ 2004 - 2011 chiếm 16,54%; nhiệm kỳ 2011 - 2016 chiếm 23,18%; nhiệm kỳ 2016 – 2021 chiếm 24,17%.

Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, Hội đều đưa ra chỉ tiêu chăm bồi và giới thiệu cho các cấp ủy Đảng những cán bộ Hội, hội viên ưu tú để xem xét kết nạp. Hội đã giới thiệu và kết nạp tính đến nay được 7.137/24.374 đảng viên.

Các cấp Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ nên đã thu hút nhiều hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Nâng tổng số cán bộ, hội viên đến 6 tháng đầu năm 2017 là 101.583 hội viên (tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2016).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay còn một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chưa thấy hết ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết, chưa xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từng lúc từng nơi còn xem đây là nghị quyết của Hội phụ nữ. Hội phụ nữ chưa quan tâm phát huy tinh thần tự lực, thiếu tích cực tham mưu đề xuất, còn trông chờ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền. Một ít cán bộ nữ chưa nhận thức hết vai trò quan trọng của mình trong xã hội, còn tự ti, an phận, thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện. Mặt khác, định kiến về Giới vẫn còn. Bên cạnh đó, nhiều chị em còn phải chịu áp lực gánh nặng gia đình, chức năng làm mẹ, làm vợ và điều kiện cuộc sống đã làm hạn chế không ít đến sự tiến bộ của chị em.

Để phát huy hơn nữa vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thiết nghĩ trong thời gian đến Hội LHPN các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 11, cụ thể:

Một là, thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng Giới; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng Giới.

Hai là, tuyên truyền về các chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, nâng cao nhận thức về bình đẳng Giới, xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” luôn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của gia đình Việt Nam.

Ba là, tổ chức kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội phụ nữ các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện phương châm hướng các hoạt động về cơ sở, khu dân cư.

Bốn là, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể tổ chức chăm lo giáo dục bồi dưỡng và phát huy vai trò của phụ nữ, tổ chức cho quần chúng phụ nữ tham gia vào các phong trào hành động cách mạng góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Năm là, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về bình đẳng Giới và các giải pháp phù hợp với mục tiêu bình đẳng Giới nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ.

Sáu là, tham mưu với Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ nữ; đề xuất Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ góp phần tăng cường sự lãnh đạo quản lý của phụ nữ, lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về độ tuổi trong quy hoạch đào tạo bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức nữ.

Số lượt xem: 1620

(Hải Vy)

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696