null Hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Tin hoạt động
Thứ hai, 18/09/2017, 15:46
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Những hướng dẫn về bổ nhiệm ngạch và xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.
Theo đó, Công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), như sau:
Việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính được Thông tư số 05/2017/TT-BNV quy định bổ sung mới, cụ thể:
- Áp dụng Bảng 2 với các ngạch công chức sau:
+ Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 (nhóm 1)
+ Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 (nhóm 1)
+ Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1
+ Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0
+ Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B
- Áp dụng Bảng 4 với ngạch nhân viên lái xe cơ quan.
Đồng thời Thông tư số 05/2017/TT-BNV cũng quy định cụ thể cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành hành chính (cũ) theo quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính sang các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 như sau:
- Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên: công chức đã được bổ nhiệm ở ngạch nào thì tiếp tục xếp lương theo ngạch đó.
- Đối với ngạch cán sự: Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó; nếu đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
Mỹ Tường

Số lượt xem: 349

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696