null Đi tìm giải pháp tập hợp, phát triển và quản lý hội viên Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ năm, 07/03/2019, 12:48
Màu chữ Cỡ chữ
Đi tìm giải pháp tập hợp, phát triển và quản lý hội viên Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

 

Hội thảo về “Giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên hội LHPN Việt Nam khu vực Tây Nam bộ” do Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại tỉnh Hậu Giang. Có nhiều ý kiến khác nhau về cách nhận định đánh giá phương thức hoạt động đã qua, đồng thời báo cáo tham luận, thảo luận nêu khá rõ ràng thực trạng tình hình công tác vận động, tập hợp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, việc quản lý hội viên cũng như những kinh nghiệm và giải pháp những mô hình hay cách làm hiệu quả của các cấp Hội LHPN Việt Nam khu vực Tây Nam bộ.      
Nhìn chung đối với tỉnh Bạc Liêu, công tác vận động phụ nữ tập trung đi sâu tuyên truyền giáo dục thuyết phục nhằm khơi nguồn sức mạnh tổng hợp, là yếu tố mang tính quyết định cho sự thành bại của cách mạng. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhận thức rõ vấn đề này, trong những năm qua, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có nhiều chủ trương, chương trình công tác theo chuyên đề về công tác vận động quần chúng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23 “về công tác vận động quần chúng, củng cố, kiện toàn bộ máy dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở”; Công văn số 48-CV/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời thường xuyên theo định kỳ giám sát, kiểm tra kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục và chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tốt.
Thông qua hoạt động thực tiễn Hội LHPN các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã phát huy tốt vai trò vị trí của mình. Các cấp Hội đã từng bước trưởng thành, đổi mới và đẩy mạnh phong trào công tác Hội, tích cực tham gia thực hiệm nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh, tích cực chăm lo đời sống hội viên, thực hiện khá tốt chủ trương, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước về bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”... các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” do địa phương phát động; 100% Hội LHPN cấp xã đăng ký công trình, phần việc tham gia “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các công trình, phần việc thi đua thiết thực, có ý nghĩa như: Củng cố toàn diện tổ chức Hội; thành lập tổ phụ nữ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững; xây dựng “Mái ấm tình thương”;hỗ trợ thành lập các mô hình liên kết liên doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã và mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ làm chủ hộ; đảm nhận tuyến đường kiểu mẫu v.v... Kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức 33 lớp tập huấn, hội thảo về hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã và đào tạo nghề, chuyển giao KHKT; hỗ trợ con giống giúp cho 884 hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 2.531 lao động; vận động thành lập mới 07 tổ hợp tác và 08 tổ liên kết sản xuất về trồng màu, đan đát, làm bánh tráng...Hỗ trợ 274 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đối với công tác xây dựng tổ chức Hội được các cấp Hội quan tâm tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, duy trì sinh hoạt định kỳ các chi, tổ Hội;Cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tham gia dự sinh hoạt ở nhiều chi/tổ Hội; vận động xây dựng nhiều loại hình CLB/tổ/nhóm phụ nữ thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt (mô hình 1+1, tổ phụ nữ hùn vốn, tiết kiệm; tổ “Phụ nữ bảo vệ môi trường”; tổ phụ nữ “4 an”; CLB “Gia đình sức khỏe, bền vững, hạnh phúc”; tổ “Phụ nữ với công tác từ thiện”; tổ “Phụ nữ bán vé số”; tổ “Phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện vì sức khỏe”; “Phụ nữ hùn vốn mua BHYT”,“Tư vấn pháp luật”; “Giữ gìn ANTT và phòng chống tội phạm”; tổ “Phụ nữ với công tác từ thiện”; tổ đan nghề nhựa; tổ trồng rau an toàn; gian hàng tình thương; CLB nữ doanh nghiệp v.v...). Đồng thời, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội tranh thủ huy động nhiều nguồn lực, tăng cường thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế nâng cao đời sống, vật chất cho hội viên phụ nữ. Qua đó, đãcủng cố và phát triển 8.027, nâng tổng số hội viên hiện nay là 108.947 chiếm 45,3% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; Tổ chức công nhận13ấp xóa hộ trắng hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh có 261/518 ấp đạt xóa hộ trắng hội viên và toàn tỉnh có 22/64 cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên  trên 50% . Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở hầu hết nhiệt tình năng nổ trong lãnh, chỉ đạo và có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội phụ nữ luôn bám kế hoạch của Hội cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đặc biệt tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, nâng cao cất lượng hoạt động của các chi, tổ, Hội. Từ đó đã tạo niềm tin trong các tầng lớp phụ nữ, tổ chức Hội làm tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa quần chúng nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng với Đảng và Nhà Nước.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn từ cơ sở cho thấy, nhìn chung công tác Hội ở một số nơi chất lượng còn yếu kém, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, nhất là việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong hội viên và quần chúng nhân dân; chưa tạo được nhận thức và hành động sâu rộng trong các tầng lớp chị em, chỉ tập trung ở một bộ phận hội viên nòng cốt. Bộ máy tổ chức của Hội ở một số cơ sở chưa đủ mạnh, còn hạn chế về kỹ năng vận động quần chúng và phương pháp tuyên truyền hấp dẫn, tổ chức các hoạt động tại cộng đồng dân cư. Từ đó đã dẫn tới chất lượng hoạt động chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tỷ lệ hội viên yếu kém, chưa nhiệt tình còn khá cao, tỷ lệ cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp phụ nữ trên 50% còn khá nhiều (42/64 cơ sở) chưa đạt chỉ tiêu đề ra.
Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, nhưng về mặt chủ quan cho thấy cơ bản là trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ Hội, nhất là chi, tổ Hội ở ấp, khóm còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; Một số cán bộ chưa thật sự tâm huyết với công việc, chưa tự nâng cao ý thức học tập, rèn luyện và tu dưỡng của bản thân. Nội dung sinh hoạt của một số Chi, tổ Hội còn thụ động, khô cứng, chưa gắn kết với việc chăm lo các quyền và lợi ích thiết thực của hội viên và quần chúng phụ nữ. Một số bộ phận phụ nữ trong độ tuổi vào Hội lại đi làm ăn xa, phần đông phụ nữ sinh sống trên địa bàn là nông dân, không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nên từng lúc chưa tích cực với công tác Hội; Một số phụ nữ chưa thật sự quan tâm đến sinh hoạt chính trị - xã hội; không tham gia vào tổ chức Hội vì họ cho rằng vào Hội vì ngại hội họp, đóng hội phí; …
Mặt khác, việc bố trí biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập nên chưa khuyến khích động viên phụ nữ trẻ có năng lực tham gia công tác Hội nói riêng, cán bộ đoàn thể nói chung; điều kiện cơ sở vật chất hoạt động còn thiếu.Một số vấn đề tác động ảnh hưởng trực tiếp tin hình biến đổi khí hậu tác động sâu sắc đến bố trí chuyển đổi cơ cấu phát triển KT – XH từng địa phương. Hạ tầng kỷ thuật, giao thông giáo dục y tế, vui chơi giải trí, môi trường sống học tập, công tác, chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn… Các chính sách nuôi dưỡng nguồn nhân lực trong đội ngũ cán bộ địa bàn dân cư còn thấp
Xuất phát từ yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Hội thảo, do vậy hướng tới Hội LHPNcác cấp cần tập trung một số giải pháp chủ yếu tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ, phấn đấu trong thời gian tới sẽ tăng tỷ lệ tập hợp phụ nữ, phát triển và nâng chất lượng quản lý hội viên, theo hướng ngày càng đông về số, mạnh về chất, nhằm thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của TW Hội và của Tỉnh ủy Bạc Liêu. Quan tâm hơn nữa về nhóm giải pháp kinh tế tài chính nhằm phát triển cơ sở vật chất hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ Hội ở tuyến xã và ấp.
Đa dạng hóa các loại hình hoạt động tạo sức hấp dẫn lan tỏa, tiếp tục tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận các chương trình phát triển tài năng sáng tạo, có cơ hội tham gia phát triển KT – XH của tỉnh, xem xét cho vay vốn, hỗ trợ về con giống, phương tiện sản xuất, đào tạo và giới thiệu việc làm. Tạo điều kiện giúp đỡ phụ nữ ở các vùng còn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, phụ nữ dân tộc, phụ nữ yếu thế. Đặc biệt, là tạo việc làm tại chỗ, giúp cho các chị từng bước nâng cao thu nhập tự ổn định cuộc sống. Làm cho tổ chức Hội là người bạn đồng hành, trở thành địa chỉ “Đỏ” tin cậy và thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho chị em, sẽ thu hút đông đảo chị em tham gia vào tổ chức Hội. Đồng thời coi trọng giới thiệu nhân rộng cách làm hay hiệu quả, biểu dương tôn vinh gương người tốt, việc tốt, phụ nữ thành đạt trong phong trào thi đua yêu nước.
Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội, bởi cán bộ là cái gốc của công việc, sẽ khó có một cán bộ Hội giỏi nếu đầu vào thiếu chọn lọc và trong quá trình làm việc thiếu sự bồi dưỡng của tổ chức Hội và sự nổ lực của bản thân nhất là rèn luyện kiến thức, kỹ năng vận động phụ nữ. Chú trọng và thường xuyên xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở, xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền xung kích ở cơ sở”,
Các cấp Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, cụ thể như trong các chương trình giảm nghèo, phòng chống bạo lực gia đình, các đề án… Tiếp tục chủ động phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động của Hội phụ nữ, có như vậy thì các hoạt động của Hội sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Trong quá trình chỉ đạo vận động phải bám sát địa bàn, kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để tham mưu và đột phá sâu các giải pháp kịp thời trong công tác tuyên truyền vận động để thường xuyên đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Nhằm tiếp tục mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết phụ nữ phát triển và quản lý hội viên đạt kết quả cao trong lộ trình kế hoạch đề ra từ nay đến năm 2020.
                                                LAN NGỌC - BDV TU

Số lượt xem: 555

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696