SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
4
3
5
5

Chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

1. Chức năng:

Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Nhiệm vụ:

Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức tạo điều kiệm để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển.

Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững, hỗ trợ hoạt động của Hội.

Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

6 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu.

2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháo chính sách về bình đẳng giới.

3.  Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

4.  Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

5.  Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

 6.  Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ

             1. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 90% trở lên cán bộ chủ chốt các cấp Hội đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% chủ tịch, từ 80% phó chủ chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở và 30% trở lên chi Hội trưởng là đảng viên.

 2. Hàng năm có 60% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh toàn diện; 30% trở lên cơ sở Hội đạt tiêu chí khá; 100% cơ sở Hội xây dựng được hội viên nòng cốt; thu hội phí đạt từ 80% trở lên theo quy định; 100% cơ sở Hội và các chi, tổ phụ nữ xây dựng được quỹ Hội.

 3. Hàng năm mỗi cơ sở Hội, xây dựng từ 1 - 2 mô hình mới tập hợp hội viên; 80% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có ít nhất một phụ nữ tham gia tổ chức Hội phụ nữ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên mới tăng từ 5% trở lên so với đầu nhiệm kỳ; phát thẻ hội viên đạt 100%.

 4. Phấn đấu từ 90% trở lên số hộ phụ nữ nghèo được các cấp Hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ 100% và có từ 40% trở lên thoát nghèo. Hàng năm Hội hỗ trợ từ 350 lao động nữ trở lên được học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ từ 1.500 trở lên.

 5. Hàng năm, mỗi cấp Hội chọn ít nhất 01 chính sách có liên quan đến bình đẳng giới để giám sát.

 6. Phấn đấu 95% trở lên cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hàng năm có 70% trở lên đạt 3 tiêu chuẩn.

 7. Hàng năm có từ 90% hộ gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và đạt gia đình văn hóa.

 8. Hàng năm có 95% trở lên cán bộ, hội viên và 80% trở lên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội.

9. Hàng năm có từ 70% trở lên số hội viên, phụ nữ được truyền thông, hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng để có hành vi ứng xử đúng trong bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.